Tư vấn điều kiện niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán hiện nay ở Việt Nam

04:31 06/04/2020

Tư vấn điều kiện niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán hiện nay ở Việt Nam Luật chứng khoán 2006 quy định: “Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán” (khoản 17 điều 6 Luật Chứng khoán Việt Nam 2006)

Tư vấn điều kiện niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán hiện nay ở Việt Nam

Luật chứng khoán 2006 quy định:

“Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán” (khoản 17 điều 6 Luật Chứng khoán Việt Nam 2006)

Căn cứ điều 53, điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, điều kiện niêm yết chứng khoán trên hai SGDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) có thể thấy Hoạt động đăng ký niêm yết dựa trên hồ sơ chặt chẽ, nhiều thủ tục và tiêu chí chuẩn theo quy chế được ban hành bởi Các Sở giao dịch.

Chỉ tiêu

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm đăng ký

>= 120 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách kế toán)

>= 30 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách kế toán)

Số năm hoạt động dưới hình thức CTCP

>= 2 năm

>= 1 năm

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất

>= 5%

>= 5%

Tình hình hoạt động kinh doanh

02 năm liền kinh doanh có lãi; không có nợ quá hạn 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ quy định pháp luật về kế toán báo cáo tài chính

Không có nợ quá hạn 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ quy định pháp luật về kế toán báo cáo tài chính

Công khai

Công khai các khoản nợ đối với thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, cổ đông lớn và những người có liên quan

Không quy định

Số lượng cổ đông

>= 300 cổ đông (không phải cổ đông lớn) nắm giữ tối thiếu 20% số CP có quyền biểu quyết

>= 100 cổ đông (không phải cổ đông lớn) nắm giữ tối thiểu 15% số cổ phần có quyền biểu quyết

Cam kết nắm giữ cổ phần

Cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT cam kết nắm giữ 100% CP ít nhất 6 tháng kể từ ngày niêm yết; 50% CP trong 6 tháng tiếp theo (không tính số CP thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ)

Tương tự HOSE

Hồ sơ đăng ký

Đầy đủ, hợp lệ

Đầy đủ, hợp lệ

         

Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện niêm yết chứng khoán trên các sở giao dịch chứng khoán hiện nay tại Việt Nam. Nếu có thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.